Od roku 2012, kdy Ministerstvo financí, ve spolupráci s Českou národní bankou, rozvolnili obchod s korporátními dluhopisy, vstoupila na trh řada nepoctivých emitentů s cílem obohatit se na lidské důvěřivosti. Mezi drobnými investory získaly, povětšinou nezajištěné, firemní dluhopisy velmi rychle na oblibě i přesto, jak vysoce rizikové mohu být. Úrok nezřídka kdy převyšující 10% hranici spolu s agresivním marketingem finančních šmejdů, mnohdy přesvědčí i ty nejopatrnější z nich.

Jak jinak si vysvětlit, že je někdo ochoten na sebe vzít 100% riziko ztráty oproti příslibu 10% výnosu? To je poměrně zásadní nepoměr. Investor Jan Pravda pro Lidové noviny: „Veřejnost si musí uvědomit, že si kupuje akciový kapitál se zastropovaným výnosem a neomezenou možnou ztrátou.“ Co tedy dělat, když naletíte nabídce toxických dluhopisů, které svým charakterem odpovídají spíše akciím s nulovou garancí návratnosti?

Podnět na ČNB

Pokud jste byli osloveni s nabídkou pochybně vyhlížející emise dluhopisů, jako první krok doporučujeme učinit podnět na Českou národní banku. Platí totiž, že ČNB dohlíží nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele na finančním trhu, kam spadají také obchodníci s cennými papíry viz tento odkaz. Formulář pro podání podnětu naleznete zde. Banka má povinnost podnět posoudit a do 30 dní se vám vyjádřit. Je důležité nenechat věc bez povšimnutí a podnět skutečně podat. Vyplnění formuláře nezabere dlouhý čas a pro banku má každý takový podnět důležitou vypovídací hodnotu.

14 dní na odstoupení od smlouvy

Pokud jste dluhopisy zakoupili na dálku (např. po internetu nebo telefonu atd.) a začnete o svém rozhodnutí pochybovat, máte 14 dní na to odstoupit od smlouvy o upsání a koupi dluhopisů bez udání důvodu viz podrobněji zde. Znění může být následující:

„Oznamuji Vám, že odstupuji od Smlouvy o upsání a koupi …. (počet kusů) dluhopisů, uzavřené dne … (datum). Žádám tímto o vrácení jistiny ve výši … (částka, kterou jste za nákup dluhopisů uhradili), na účet … (číslo Vašeho bankovního účtu).” Dále už stačí pouze doplnit datum, adresu a vlastnoruční podpis.

Pravidla o finančních službách uzavíraných na dálku upravuje § 1841 až 1851 nového občanského zákoníku viz:„Poskytovatel finanční služby má povinnost vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to neprodleně, nejpozději však do třiceti dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Schůze vlastníků dluhopisů

Pokud je emitent v prodlení s výplatou výnosů déle jak 7 dní a dosud nesvolal schůzi vlastníků dluhopisů, k čemuž má, dle zákona o dluhopisech, povinnost, může se investor pokusit svolat schůzi sám, povede-li se mu sehnat kontakty na zbylé investory.

Ustanovení § 21 říká: „Schůzi vlastníků je oprávněn svolat též vlastník dluhopisu. Emitent je povinen se schůze vlastníků zúčastnit a poskytnout informace nezbytné k rozhodnutí či přijetí stanoviska schůze vlastníků.

V tomto může poskytnou součinnost např. finanční poradce, který koupi dluhopisů doporučil nebo dluhopisový server, který emisi inzeroval. Kauzu je také možno medializovat a pomoci tak ke vzájemnému propojení investorů. Na toto se specializuje server Rizikovedluhopisy.cz.

Posláním našeho serveru je informovat spotřebitele o neseriózních praktikách emitentů a tím kultivovat trh s dluhopisy. V minulosti se nám povedlo úspěšně medializovat např. kauzy společností Triload Invest nebo Sponge Factory a zprostředkovat tak kontakty mnoha investorům,“ uvádí Eliška Skřivanová, mluvčí serveru Rizikovedluhopisy.cz.

Insolvence jako jedno z řešení

Pokud je emitent s výplatou výnosů v prodlení déle jak 30 dní a po dobu dalších 3 měsíců nebyl schopen svůj závazek plnit a zároveň má přinejmenším dva věřitele (což lze u dluhopisového věřitele více, než předpokládat), lze proti němu podat návrh na insolvenci k Městskému soudu. Soudní poplatek za podání návrhu činí 2 000 Kč, a navíc je nutné složit jistotu ve výši 50 000 Kč, což při min. počtu dvou navrhovatelů činí 26 000 Kč na každého. Čím více navrhovatelů návrh podá, tím budou náklady nižší. Veškeré formuláře pro účely insolvenčního řízení naleznete pod tímto odkazem. Je však nutno počítat s tím, že insolvenční řízení může trvat několik týdnů ale i let a jeho výtěžek se pohybuje jen okolo 4 % z pohledávek tzv. nezajištěných věřitelů tedy těch, kteří nemají svou pohledávku zajištěnou nějakou formou zástavy k majetku dlužníka. Pozor však na jednu zásadní skutečnost.

Pokud nepatříte mezi ty, kteří insolvenční návrh podali, ale k insolvenčnímu řízení se pouze připojíte formou přihlášení své pohledávky, může se stát, že insolvenční řízení předčasně skončí bez toho, aby byla Vaše pohledávka uspokojena. Může například dojít ke zpětvzetí návrhu ze strany insolvenčního navrhovatele a tím k zastavení řízení.

Podle ust. § 129 odst.1 insolvenčního zákona, může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Podle ust. § 130 odst. 1, věta první insolvenčního zákona, je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Zbývající věřitelé tedy můžou podat svůj (nový) návrh.

Stává se to zejména v případě, kdy dlužník svůj závazek vůči insolvenčnímu navrhovateli účelově splatí, aby zamezil dalšímu projednávání návrhu. Ne všichni věřitelé totiž mají finanční možnosti zaplatit soudní poplatky v takové výši, aby posléze podali svůj vlastní návrh.

Emisní podmínky vs zákon o dluhopisech

Pokud nastane situace, že zakoupíte dluhopisy, ale fakticky nedojde k jejich vydání, zákon o dluhopisech k tomu uvádí toto: „Nedojde-li k vydání dluhopisů, je emitent povinen do 30 dnů po dni skončení lhůty pro upisování vrátit upisovateli jím upsanou a splacenou částku, včetně úroku.

Bohužel je to jedno z mála opatření, které zákon o dluhopisech definuje. Ve většině případů odkazuje na emisní podmínky, které zpravidla konkrétně upravují, za jakých okolností může vlastník dluhopisů požádat o předčasné splacení jistiny a poměrného výnosu. Ve většině případů však emisní podmínky nahrávají spíše emitentům, než investorům.

Odpovědnost finančního poradce

Vůči finančnímu poradci nebo i jinému odborníkovi, který vám koupí dluhopisů poradil a za tuto radu zinkasoval odměnu nebo z ní jinak profitoval, můžete uplatnit tzv. pravidlo odpovědného profesionála. Za špatnou informaci, která vám následně způsobila škodu, je totiž profesionál, podle občanského zákoníku, odpovědný.

Stali jste se obětí podvodu?

Obraťte se na policii nebo státní zastupitelství a podejte trestní oznámení. Pokud máte podezření, že emitent použil vámi investované finanční prostředky k jinému, než deklarovanému účelu a peníze ze společnosti tzv. „vyvedl“, s největší pravděpodobností se jedná o podvod viz § 209 trestního zákoníku: „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“ V rámci trestního řízení pak můžete uplatnit náhradu škody vůči emitentovi.