Skupina EMTC, která v minulých dnech oznámila neschopnost dál vyplácet jistiny a úroky dluhopisů a k tomu účelu svolala pondělní setkání jejich vlastníků, kde účastníky požádala o šestitýdenní lhůtu na předložení plánu restrukturalizace, svým počínáním fakticky obešla emisní podmínky i zákon o dluhopisech.

 

Emitent ve svém dopise ze dne 19. 8. pozval investory na „setkání vlastníků dluhopisů“ konané 2. září. Dle znění pozvánky se však jednalo o jakousi neoficiální schůzi vlastníků, kterou emitent fakticky obešel zákon. „Vlastníci dluhopisů by, v podobných případech, měli neprodleně iniciovat oficiální schůzi v souladu s emisními podmínkami a za přítomnosti notáře,“ uvedla Eliška Skřivanová z poradensko-spotřebitelského portálu Rizikovedluhopisy.cz

 

Obcházení zákona?

 

Zákon o dluhopisech stanoví, že termín schůze je nutné oznámit nejméně 15 dnů před jejím konáním. „Emitent ve svém vyjádření uvedl, že šlo pouze o informativní setkání, které není v rozporu s emisními podmínkami ani zákonem. Je tedy poněkud zvláštní, že dopis, kterým setkání investorům oznamuje, byl datován s patnáctidenním předstihem. I tak ale termín schůze vyšel přesně na 15. den. Otázkou tedy je, kdy byl dopis fakticky odeslán a doručen. Emitent, navíc, omezil účast na setkání pouze na vlastníky dluhopisů. Nezohlednil možnost zastoupení třetí osobou např. v případě zdravotní indispozice. Podle našeho názoru by měl mít na schůzi přístup každý, kdo se prokáže generální plnou mocí od vlastníka dluhopisů ověřenou notářem. Emisní podmínky, navíc, podmiňují převoditelnost dluhopisů souhlasem emitenta, což je v rozporu se zákonem o dluhopisech,“ dodala Skřivanová.

 

„Ohledně případného porušení zákona nebo emisních podmínek v souvislosti se schůzí vlastníků dluhopisů nezbývá než vlastníky dluhopisů odkázat na možnost domáhat se svých práv soukromoprávní (soudní) cestou,“ vyjádřila se pro server Rizikovedluhopisy.cz ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB, Markéta Fišerová.

 

Naděje umírá poslední

 

V situacích, kdy schůze vlastníků není usnášeníschopná, určí organizátor náhradní termín, který se může konat nedříve po 6 týdnech. Jestliže jsou v rámci schůze odsouhlaseny změny zásadní povahy, může osoba, která hlasovala proti nebo se schůze nezúčastnila, požádat o předčasné splacení dluhopisů. Žádost je nutné odeslat do 30 dnů ode dne konání schůze. Emitent je následně povinen částku vyplatit do 30 dnů.

 

„Je s podivem, když emitent tvrdí, že nešlo o oficiální schůzi vlastníků, přesto další – údajně již řádnou schůzi – avizuje, dle ČTK, realizovat po uplynutí šesti týdnů, kdy má být představen plán restrukturalizace. Pokud tedy skutečně nešlo o oficiální setkání, nač ty formality s patnáctidenní a šestitýdenní lhůtou? Je možné, že se emitent tímto způsobem chrání proti případné žalobě, kdyby někdo setkání rozporoval. Podle emisních podmínek má emitent povinnost oznámit svolání řádné schůze zveřejněním ve 2 celostátně šířených denících,“ dodala Eliška Skřivanová.  

 

Celková hodnota vydaných a nesplacených dluhopisů skupiny EMTC činí, podle aktuálního dluhopisového prospektu, 680 700 000 Kč. Mateřská společnost EMTC-Czech a.s. i řada jejích dceřiných společností navíc v minulosti opakovaně vykazovaly záporný hospodářský výsledek, což její jednatel, Tomáš Bárta, vysvětloval stále nedokončeným vývojem aplikace Lipa Learning do které, podle prospektu z letošního února proinvestoval téměř 0,5 miliardy korun.