Investování do dluhopisů vyvolává značné spekulace. Přispěla k tomu nejen nedostatečná legislativa, ale také krachy několika dluhopisových emitentů jako například Zoot, Triload Invest nebo SEDMA Praha. Přitom i laik, kterému se dostane nahlédnout pod pokličku českého dluhopisového trhu, si nezřídka kdy položí otázku, jak je něco takového vůbec možné? Příkladem za všechny je dluhopisový gigant – skupina EMTC, která se dlouhodobě pohybuje na hraně svých možností, přesto jí bylo Českou národní bankou umožněno emitovat dluhopisy v řádech miliard korun.

Jak je možné, že zde existují společnosti, z jejichž hospodářských výsledků zcela evidentně plyne, že jsou nestabilní, předlužené, a přesto jim ČNB opakovaně umožňuje emitovat dluhopisy za miliardy a hrát tak doslova vabank s penězi důvěřivých investorů, které manipulují pomocí agresivního marketingu a bohulibě znějících podnikatelských záměrů, plných falešného altruismu a charity? Snadno. Dovoluje to děravá česká legislativa, díky které řada spekulantů doslova balancuje na hraně zákona.

A kde se vlastně vzala společnost EMTC-Czech a.s.? Na počátku jejího vzniku stál projekt Avalanche společnosti Rhinoceros, která investorům, svého času, slibovala rychlé a snadné zbohatnutí navzdory své nepříznivé hospodářské situaci. Společnost aktuálně čelí obžalobě, že z celkem 5 851 poškozených vylákali její zástupci peněžní prostředky ve výši 397 868 00 Kč. Jak přitom vypověděl jeden ze svědků obžaloby: Na obchodní jednání společnosti RHINOCEROS, akciová společnost, jej přivedl Tomáš Bárta v březnu roku 2003. První částí prezentace bylo nastavení zrcadla účastníků, a to v tom smyslu, že jsou to v podstatě nuly, které nic nevydělávají. Pokud ovšem chtějí udělat zásadní životní krok, tak je tu pro ně nabídka – úžasná příležitost – vstoupit do projektu Avalanche. Ve druhé části prezentace byl představen systém provizního odměňování, který byl postaven primárně na získávání nových členů do projektu Avalanche. Přibližně 80 % prezentace bylo věnováno získávání nových členů a souvisejícího odměňování. Byly uvedeny modelové případy, kdy obchodní zástupce, který si vytvoří vlastní síť zástupců, vydělá až 400 000 Kč měsíčně. Svědek si dále pamatuje, že o přestávce v rámci prezentace byl vyplňován dotazník, který byl formulován s cílem ovlivnit účastníky prezentace. Byly v něm kladeny takové otázky, na které nešlo odpovědět jinak, než jak bylo žádoucí pro vstup daného účastníka do projektu Avalanche. Po prezentaci složil částku ve výši 68 000 Kč na účet společnosti, kdy část půjčky uhradil z vlastních prostředků a zbývající část si zapůjčil od otce Tomáše Bárty. Vše se stihlo během pondělí, když byl tlačen Tomášem Bártou, aby neotálel, neboť by přišel o bonus za rychlé rozhodnutí. Bonus byl obvykle užíván a spočíval v zisku bodů do soutěže „rychlý start.“

Během fungování společnosti Rhinoceros následně došlo k vykradení jejího archivu konkurencí. Bylo odcizeno několik složek obsahujících podnikatelský záměr, obchodní strategii a dále provozní řád a smlouvy o zastupování, půjčce a zajišťovacím převodu vlastnického práva týkající se konkrétních osob, které následně stály u založení konkurenční společnosti EMTC Czech a.s. Z obžaloby dále plyne, že v lednu 2004 svolal Bárta členy projektu Avalanche, kde jim oznámil, že se jedná o podvod. Následně Bárta spolu s dalšími lidmi založili společnost EMTC – Czech a.s.

Kromě výše uvedeného soudního řízení je kontroverzní podnikatel zainteresován také v soudním sporu o 10% podíl ve společnosti Bohemia Energy a rovněž čelí dovolání k Nejvyššímu soudu, ve kterém se navrhovatelé domáhají navrácení věci k soudu prvního stupně. K tomu byl na podnikatele podán insolvenční návrh, podle kterého vůči němu věřitelé uplatňují pohledávky v celkové výši okolo 144 mil. Kč. Z dovolání navíc plyne, že Bárta aktuálně nevlastní žádný movitý majetek a soudy opakovaně žádá o osvobození od soudních poplatků. Finanční zdraví podnikatele je tedy značně pochybné.

To dokládají také veřejně dostupné finanční výkazy, včetně nejnovější účetní závěrky k 30. 6. 2018 ze které plyne, že je společnost EMTC-Czech a.s. ve ztrátě. Její hospodářský výsledek činil -69 988 000 Kč, vlastní kapitál společnosti byl rovněž ztrátový -343 025 000 Kč. Podle dluhopisového prospektu z roku 2019 byla celková hodnota vydaných a nesplacených dluhopisů EMTC 542 904 000 Kč. Společnost se na svých webových stránkách sice dušuje, že za dobu emitování dluhopisů své investory vždy řádně vyplatila, nicméně je otázkou, jak dlouho je tento vabank, spočívající v opakovaném zadlužování, ještě udržitelný.

Pochyby vyvolává také nejnovější znalecký posudek na projekt Lipa Learning, vlajkovou loď společnosti EMTC-Czech a.s., na jehož financování je určena poměrná část dluhopisových investic. Posudek byl zpracován Pražskou znaleckou kanceláří s.r.o. a znění Vyhodnocení posudku je, přinejmenším, zarážející: „Na základě výše uvedených závěrů lze konstatovat, že společnost není finančně ve stabilním stavu. Likvidita není udržitelná, což je dáno vysokou mírou zadluženosti. Dle projekce FCF společnost EMTC-Czech a.s. negeneruje takové výnosy, aby byly závazky uhrazeny z vlastní organické činnosti konsolidovaného celku v krátkodobém horizontu. Deklarovaná strategie úspěšného exitu na základě prodeje projektů ve stanovené výši dle tzv. investiční hodnoty není dle našeho názoru věrohodná. Je pravděpodobné, že pokud dochází k vypořádání závazků, pak je to pouze na základě mimořádného výnosu z nového závazku mimo organickou činnost společnosti, tj. stará emise dluhopisů je uhrazena novou a není nijak doprovázena podílem na základě vlastní hospodářské činnosti Společnosti EMTC-Czech a.s. na úrovni konsolidačního celku. Na základě provedeného hodnocení můžeme konstatovat, že posuzovaná společnost je k datu 30. 6. 2017 předlužená.“

To potvrzuje také již dřívější výrok nezávislého auditora z roku 2017: „Upozorňujeme, že i v této účetní závěrce byly identifikovány významné skutečnosti popsané v Příloze účetní závěrky Společnosti, které by mohly ohrozit předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. V posledních letech se opakovaly vysoké ztráty, za rok 2017 bylo dosaženo zisku jen díky výnosu z pohledávky z titulu odškodnění, o kterou Společnost vede soudní spor.“

„Společnost EMTC-Czech a.s. emituje velmi rizikové dluhopisy bez zajištění, což se promítlo i do výpočtu skóre dle nové metodiky ministerstva financí – Scorecard korporátních dluhopisů. Z vyhodnocení dosaženého počtu bodů plyne, že dluhopisy firmy EMTC spadají do kategorie 6,5 – 0 bodů, tedy velmi spekulativní investice, u které se očekává zhoršení podmínek nebo bankrot dlužníka a jeho neschopnost splatit své závazky. Ministerstvo tuto vysoce rizikovou kategorii doporučuje jen velmi dynamickým investorům,“ uvedla Eliška Skřivanová ze serveru Rizikovedluhopisy.cz, který na neseriózní emitenty dlouhodobě poukazuje.

Bohužel podobné společnosti cílí na drobné, ne příliš zkušené investory, které není těžké k investici přesvědčit, a to i přes zjevné nesrovnalosti snadno dohledatelné ve veřejně dostupných zdrojích.