Dluhopisy neboli obligace jsou cenné papíry emitované vládou, respektive Ministerstvem financí ČR, jejichž hlavním účelem je financování investičních projektů, snaha o vyrovnání schodku státního rozpočtu nebo pokrytí výdajů spojených s nenadálými přírodními katastrofami. Oproti firemním dluhopisům nemají tak vysokou úrokovou míru, kterou ale kompenzuje jejich bezpečnost a finanční bonita, na rozdíl od tzv. prašivých dluhopisů známých také jako junk či high yield bonds vydávaných například společnostmi EMTC, Petlas CZ, Grand Koil a dalšími.

Na úvod je třeba říct, že dluhopisy existují jednak firemní/korporátní a jednak státní, které lze rozdělit na krátkodobé, známé také jako pokladniční poukázky se splatností do 1 roku; dále střednědobé a dlouhodobé. Právě státním dluhopisům se budeme věnovat v našem článku.

Doba splatnosti dluhopisu, tedy návratnost investice, je do jisté míry nezávislá na aktuální situaci na trhu. Bez ohledu na to, zda klesnou či stoupnou úrokové sazby, emitent – stát garantuje návratnost vložené částky, kterou investor zaplatil, včetně každoročního procentuálního výnosu. Tyto dluhopisy jsou proto finančně bonitní. Změní-li se ale například vaše finanční situace natolik, že v investici nechcete dále pokračovat, dluhopisy můžete za původní částku odprodat někomu jinému nebo si je nechat předčasně vyplatit. Nákup dluhopisů obecně, ani jejich předčasné vyplacení, se přitom nepojí s žádnými dodatečnými poplatky.

Nejčastěji stát vydává dluhopisy střednědobé se splatností okolo 10 – 15 let. Výjimkou ale nebyly ani dluhopisy se splatností 50 let. Existují také perpetuální/věčné dluhopisy neboli konzoly, tedy permanentní půjčky bez stanovené doby splatnosti, z nichž věřiteli plynou pravidelné příjmy. Pokud se investor rozhodne takový dluhopis dále nevyužívat, jedinou možností je jeho odprodej. Zažádat o předčasné vyplacení v tomto případě nelze.

Výnosem z dluhopisů je úrokový výnos, který se procentuálně odvíjí od vložené částky a je vyplácen ročně prostřednictvím dluhopisových kuponů (v případě krátkodobých dluhopisů do jednoho roku se doba splatnosti počítá na týdny).

Spořící státní dluhopisy lze nakoupit prostřednictvím distribučních míst, kterými je řada bank například ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka. Zároveň může investor, prostřednictvím distribučního místa, požádat o vytvoření elektronického přístupu, do kterého zadá své osobní číslo a PIN kód. Svoji investici pak může snadno spravovat.

Podle emisního kalendáře státních dluhopisů ČR na rok 2018 zveřejněného ministerstvem financí, se úroková míra většiny střednědobých a dlouhodobých dluhopisů pohybuje do 3 % a jejich nominálního hodnota vychází v průměru okolo 4 mld. Kč. Minimální počet jedné objednávky dluhopisů činí 1 000 ks, přičemž ministerstvo financí jen v aktuálním čtvrtletí vydá dluhopisy v hodnotě až 60 mld. a pokladniční poukázky až do hodnoty 50 mld. Na tento měsíc ministerstvo připravilo celkem dvě aukce státních dluhopisů konané 5.13. září.

První z emisí okomentoval server FXstreet.cz zabývající se obchodováním na Forexu. „Ministerstvo financí dnes úspěšně umístilo na trh státní dluhopisy se splatností čtyři a osmnáct let. Kratší cenné papíry emitovalo ministerstvo v objemu 1,7 mld. Kč s výnosem 1,57 %. Delší dluhopisy byly v objemu 2,3 mld. Kč s výnosem 2,66 %. Poptávka v obou případech byla spíše podprůměrná.

Pamatovat je třeba také na to, že i dluhopisy podléhají zdanění. Má-li investor ale dluhopis v držbě déle než 6 měsíců, kapitálový výnos (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou) se nedaní. Oproti tomu kupónový výnos podléhá srážkové dani 15 %.

Investice do státních dluhopisů České republiky je, v porovnání s řadou jiných zemí, dlouhodobě tou nejméně rizikovou investicí do cenných papírů a lze ji proto bezpečně doporučit.