Ministerstvo financí v dubnu na svých webových stránkách zveřejnilo návrh dokumentu s názvem Scorecard korporátních dluhopisů pro nezkušené a konzervativní investory, o kterém posléze informovalo odbornou veřejnost. Ta dostala prostor zaslat k návrhu do 15. května své připomínky v rámci tzv. veřejné konzultace. Finální podoba dokumentu by měla být veřejnosti k dispozici, jakmile ministerstvo zohlední došlé náměty a připomínky.

Účelem přiloženého dokumentu je poskytnout retailovým investorům, kteří nejsou příliš zkušení v investování do korporátních dluhopisů, jednoduchý a rychlý nástroj pro počáteční posouzení emitenta a emitovaných dluhopisů,“ uvádí ministerstvo na svém webu.

Navržená metodika je už druhým dokumentem v pořadí, který si klade za cíl regulovat trh s rizikovými firemními dluhopisy. Už v polovině března vydala Česká národní banka Dohledový benchmark č. 2 k nabývání dluhopisových investičních nástrojů do majetku zákazníků nebo investičních fondů, který upravuje nabízení firemních dluhopisů investičními zprostředkovateli a obchodníky s cennými papíry, tedy převážně brokery a obhospodařovateli fondů kolektivního investování.

ČNB vnímá rostoucí poptávku po financování malých a středních podniků a tzv. start ups, SME aj., formou emise dluhových nástrojů, zejména z důvodu jednoduššího a rychlejšího dosažení přístupu k požadovaným zdrojům. Tento kapitál je však často poskytován střadateli, jejichž potřeby, finanční cíle a vztah k riziku nebývají zohledněny v obchodním modelu emitenta. Společným rysem dluhových nástrojů je skutečnost, že mohou být veřejností vnímány jako méně rizikové nebo dokonce bezpečné. Přitom bývají zpravidla spojeny s celou řadou významných rizik, která mohou vést k závažným ztrátám na majetku zákazníků,“ píše se v úvodu dokumentu.

Veřejnou nabídku ze strany emitentů firemních dluhopisů, kteří většinou cenné papíry nabízejí přímo, ať už prostřednictvím direct mailu, agresivního telemarketingu nebo webových stránek, však dokument, jenž by měl začít platit na přelomu roku 2019/2020, žádným způsobem nereguluje. ČNB je sice, dle zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, orgánem dohledu nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele na finančním trhu, avšak toto platí pouze pro vybrané subjekty např. banky, obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele nebo emitenty s prospektem ČNB. V ostatních případech (tedy pokud jde např. o emitenty firemních dluhopisů bez prospektu) je orgánem dohledu Česká obchodní inspekce.

Michal Franěk, bývalý ředitel odboru Legislativy finančního trhu ministerstva financí, k tomu v rozhovoru pro Hospodářské noviny v roce 2012 sdělil: „Jde o takzvanou soukromou nabídku určenou v zásadě pro soukromé investory. A ti by si měli být vědomi rizik spojených s touto investicí.“ Rozhovor byl uveřejněn předtím, než začala platit novela zákona o dluhopisech, která trh s těmito cennými papíry rozvolnila.

Jak praxe ukázala, rozvolnění trhu s korporátními dluhopisy následně vyústilo v řadu problémových emisí, u kterých došlo k závažným ztrátám na majetku investorů. Jedná se např. o společnosti iConsultimg4Companies, Triload Invest, SEDMA Praha, Sponge Factory Czech, ABC služby, Direkto, ZOOT a další. U většiny z nich byl navíc podán návrh na insolvenci.

Právě tuto legislativní mezeru by měl, do jisté míry, řešit výše uvedený Scorecard korporátních dluhopisů, který nezkušené investory poměrně snadno navede, jak svépomocí vyhodnotit rizikovost emitenta,“ uvádí Eliška Skřivanová z webu Rizikovedluhopisy.cz, na který ministerstvo ve svém dokumentu odkazuje jako na jeden z možných zdrojů užitečných informací pro potenciální investory. A dodává: „Dlouhodobě se snažíme upozorňovat např. na společnost EMTC-Czech a.s., která emituje velmi rizikové dluhopisy bez zajištění, přitom vykazuje jasné známky předlužení a její výsledek hospodaření je několik let po sobě ztrátový, což se promítlo i do výpočtu skóre dle zmíněné metodiky. Z vyhodnocení dosaženého počtu bodů plyne, že dluhopisy firmy EMTC spadají do kategorie 6,5 – 0 bodů, tedy velmi spekulativní investice, u které se očekává zhoršení podmínek nebo bankrot dlužníka a jeho neschopnost splatit své závazky. Ministerstvo tuto vysoce rizikovou kategorii doporučuje jen velmi dynamickým investorům.