Server Rizikovedluhopisy.cz byl dne 7. května 2019 osloven jednatelem společnosti Centrum dluhopisů s.r.o., Ing. Mesárošem, prostřednictvím otevřeného dopisu viz odkaz. Tentýž den se mu dostalo písemné odpovědi, ve které jsme věcně odargumentovali veškerá jeho nařčení. Jako reakci na naše vyjádření, ale začal pan Mesároš provokativně obesílat média, podsouvat jim své teze a vehementně všem dokazovat, jak touto cestou – údajně – kultivuje trh s dluhopisy. Rozhodli jsme se proto naši reakci zveřejnit a současně s tím vyzvat dotčené investory a emitenty, aby se s námi veřejně podělili o dojmy z kooperace s tímto portálem, proti kterému náš server podal podnět na Českou národní banku k prošetření jeho praktik, a na který bylo podáno již min. jedno trestní oznámení v souvislosti s aktivním nabízením zjevně rizikových emisí, ke kterému nemá tento subjekt licenci ČNB.

Vážený pane inženýre, pokud něco poškozuje Vaši společnost, tak je to pouze a jen inzerování zjevně rizikových emisí a full service, který v této souvislosti nabízíte emitentům, tedy pouze a jen Vaše jednání… Ostatně, o rozsahu těchto „služeb“ se může každý veřejně přesvědčit přímo v insolvenčním rejstříku… https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=37448567.  Nabízíte zde dokonce vytvoření emisních podmínek a smlouvy o úpisu dluhopisů, dokumenty, které by si měl každý emitent připravovat sám a ne prostřednictvím „inzertního“ portál. Právě toto je jedna z věcí, jež mohou přímo ovlivnit budoucí jednání emitentů, kteří ne-vždy vykazují dostatečnou bonitu či odbornost.
Negativní reference na Váš web, potažmo společnost, máme nejen z řad investorů, ale také samotných emitentů a odborné veřejnosti a rozhodně není důvod jim nevěřit. Nejedná se o žádné naše účelové výmysly nebo iniciativu, jak píšete, pramenící z konkurenčního boje.
Pokud už vytýkáte nepravdivost šířených informací, prosíme o jejich specifikaci (tedy konkrétní znění/citaci dané informace), abychom se k ní mohli vyjádřit. (pozn. webu Rizikovedluhopisy.cz – dosud nám nebylo zasláno)
Pokud jde o Váš argument týkající se výrazu „režie“ podotýkáme, že na serveru www.ceskedluhopisy.cz inzerovala zcela odlišná společnost Triload Invest Alfa s.r.o., zatímco u Vás šlo o emisi společnosti Triload Invest s.r.o. rovněž s jiným úročením, a v této podobě také název uvádíme. Zkreslování informací se tedy dopouštíte Vy tady a teď.
Pokud jde o Vaše tvrzení: „Naše Společnost přitom nesnadnou situaci investorů v případě problémů řeší s výraznou aktivitou a razancí od prvních momentů poukazujících na možné podezřelé okolnosti“, toto nepovažujeme za relevantní. Jednak, tím „prvním momentem“ by pro Vás mělo být VŮBEC NEIZNEROVAT zjevně rizikové emise od emitentů, z nichž někteří ani nejsou schopni si sami zformulovat emisní podmínky a musejí využívat Vaší služby na klíč. Dále je otázkou, zda byste se stejnou „razancí“ postupovali také v případě, kdyby emitent nedlužil přímo Vám, viz insolvenční návrh na SEDMA Praha.
Anonymní zůstáváme zcela záměrně. Je to zejména s ohledem na citlivost našeho projektu, který poukazuje na neseriózní, v některých případech dokonce nelegální praktiky tzv. finančních šmejdů, spekulantů s dluhopisy a podnikatelů, na jejichž aktivity ponejvíce doplácejí důvěřiví lidé. Není zde žádný relevantní důvod vystavovat se riziku zastrašování a výhružek, které rozhodně nejsou ničím výjimečným.
Nebráníme se konstruktivní kritice a rozhodně není naším záměrem šířit nepravdy. Naším cílem je naopak renomé kvalitního, důvěryhodného informačního kanálu, na který se mohou investoři kdykoli obrátit. Záměrné uveřejňování nepravd by nás tedy mohlo spíše poškodit…
Co se mé kompetence týče, mohu Vás ubezpečit, že mám k této práci nejen potřebné vzdělání, ale i bohaté profesní zkušenosti a snažím se svou práci dělat odpovědně, co nejlépe a ve prospěch spotřebitelů.
Eliška Skřivanová, Rizikovedluhopisy.cz

Z naší interní analýzy navíc vyplynulo, že z celkem 83 emisí umístěných v sekci „Vyprodané, uzavřené a splacené dluhopisy“ portálu Dluhopisy.cz, u 16 z nich emitent nepotvrdil provedení platby, tedy je lze označit za problémové. Jedná se o emise v celkovém objemu téměř 230 mil. Kč vydané mezi lety 2016 – 2018. Navíc, pouze u dvou z těchto emisí poskytl emitent dodatečné zajištění. Tyto skutečnosti považujeme za alarmující!

Mimo jiné, z vyjádření ČNB k nabízení emise dluhopisů na internetových platformách viz zde, plyne, že provozovatel portálu Dluhopisy.cz porušuje zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu tím, že bez patřičné licence (ověřitelné na webu ČNB zde) poskytuje investiční služby viz uvedený modelový příklad B:

Provozovatel platformy (Společnost B) na základě smluv s emitenty zpřístupňuje informace o nabízených dluhopisech a jejich emitentech. Dále je potenciálním investorům k dispozici nástroj umožňující dluhopisy vyhledávat a třídit podle několika objektivních kritérií spojených s emitentem a najít si tak nabídku, která nejlépe vyhovuje jejich představám. Potenciální investor má také možnost využít interaktivní komunikaci k dalším dotazům. V případě zájmu o úpis dluhopisu zájemce na webové stránce Společnosti B vyplní formulář, kde uvede počet a cenu objednávaných dluhopisů. Formulář je systémem automaticky odeslán (předán) přímo emitentovi. Emitent pak zájemce osloví, zašle mu návrh smlouvy a domluví postup podpisu. Společnost B dále poskytuje emitentům službu zajištění smluvní dokumentace, včetně vzorů dluhopisů a předávacích protokolů. Odměna, kterou hradí emitenti Společnosti B provozující internetovou platformu, je kombinací fixní a variabilní složky. Fixní část je částka za jednu uveřejněnou emisi po určitou dobu a variabilní část je závislá na objemu upsané emise.

Uvedený příklad nelze považovat za poskytování investiční služby investiční poradenství, avšak naplní znaky investiční služby přijímání a předávání pokynů a umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.

Přijímání a předávání pokynů

Společnost B pomocí formuláře zprostředkuje přijetí pokynu a jeho předání emitentovi k realizaci. Přijímání a předávání pokynů je možné provádět i prostřednictvím automatizovaného systému bez lidského zásahu. Činnost Společnosti B v tomto případě naplní znaky poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů.

Umisťování investičních nástrojů

Společnost B poskytuje služby spočívající v přípravě kompletní smluvní dokumentace pro emitenta a zprostředkování automatického kontaktu mezi investorem a emitentem k provedení úpisu (přijetí a předání pokynu). Dále zajišťuje komunikaci se zájemci o úpis dluhopisů na základě jejich dotazů a poskytuje jim nástroj k třídění nabídek dluhopisů dle zadaných parametrů, čímž motivuje zájemce k úpisu dluhopisů. Rovněž model odměňování Společnosti B ze strany emitenta podmíněný úpisem alespoň části emise dluhopisů svědčí o jiné ekonomické podstatě, než je prostá inzerce pro zájemce o dluhopisy. Souběh několika služeb, které Společnost B emitentovi poskytuje, a způsob jejího odměňování pak ve svém souhrnu naplňují znaky poskytování investiční služby umísťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.

Investiční poradenství

Nástroj pro třídění a filtrování dluhopisů podle různých kritérií nelze obvykle považovat za poskytování investičního poradenství. Je však vhodné, aby provozovatel platformy potenciální investory upozornil, že neposkytuje investiční poradenství a možnost filtrování neznamená, že je pro ně investice vhodná. Nicméně je třeba si uvědomit, že ani samo formální uvedení takovéhoto varování nebrání tomu posoudit jednání jako investiční poradenství, pokud jsou prvky investičního poradenství materiálně naplňovány. V případě komunikace se zákazníkem na základě dotazů bude pak záležet na typu odpovědí. Pokud by v rámci komunikace docházelo k doporučení některých dluhopisů jako vhodných pro konkrétního investora, mohlo by dojít k naplnění znaků investičního poradenství.

Pakliže právnická nebo podnikající fyzická osoba neoprávněně vykonává činnost podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu viz § 4, ke které je třeba povolení ČNB, hrozí jí dle § 162 za tento přestupek pokuta až do výše 150 000 000 Kč!

Dále bychom rádi citovali vyjádření jednoho z investorů do dluhopisů problémové emise Factory Czech I., o které jsme již v minulosti psali viz zde, pana Zbyňka Píši:

Jsem vlastníkem dluhopisů společnosti Sponge Factory Czech, s.r.o. (dále jen emitent), které jsem zakoupil přes portál Dluhopisy.cz. Při jejich nákupu jsem byl od pracovníka portálu ubezpečen, že se ´nemůže nic stát, společnost je prověřená a má silnou matku, která svoji dceřinou společnost (Sponge Factory Czech, s.r.o.) v případě problémů podrží´. Po roce emitent přestal vyplácet výnosy z dluhopisů a následně byla celá společnost prodána do zahraničí, konkrétně do Lotyšska. Portál Dluhopisy.cz jsem e-mailem upozornil na to, že je něco v nepořádku dne 5. 2. 2019 (1. 2. 2019 mělo dojít k vyplacení výnosů z dluhopisů). Zaměstnancem portálu jsem byl ubezpečen, že oni za nic nemohou, ani nemají povinnost v tomto případě jakkoli jednat, ale že to nad rámec svých povinností udělají. Naivně jsem věřil, že celou věc prověří, jak slíbili (přeci jen měli také máslo na hlavě, když mi při koupi dluhopisů lhali). To prověřování ale trvalo celkem 5 týdnů. Sám jsem jim posílal mnoho informací z různých rejstříků o hospodaření společnosti, o dluzích na daních atd. Zpětná vazba žádná. Portálem Dluhopisy.cz jsem byl neustále jen ubezpečován, že celou věc řeší, že to nelze uspěchat a jestli to byl podvod, že peníze už budou stejně vyvedené. A do toho věty typu ´jsme nejlepší na světě´. Chtěl jsem i kontakt na ostatní vlastníky dluhopisů (kontakty má jen portál Dluhopisy.cz a emitent). Dal jsem svolení s tím, že mohou moje údaje poskytnout jiným poškozeným vlastníkům dluhopisů. Po asi třech urgencích jsem jeden kontakt opravdu dostal, více ale ne. Cílem bylo zajistit schůzi vlastníků dluhopisů podle emisních podmínek, kde bychom mohli odsouhlasit např. okamžité vyplacení dluhopisů na základě porušení emisních podmínek emitentem a následně soudně zařídit exekuci nebo insolvenci (v tuto chvíli lze soudně vymáhat pouze výnos z dluhopisů, který nebyl zaplacen včas). Portál Dluhopisy.cz se této schůzky odmítl zúčastnit, že není ani emitent ani vlastník dluhopisů. Problém ale je, že by tak nikdo nevěděl, kolik bylo ve skutečnosti dluhopisů prodáno a jestli bude schůze usnášeníschopná. Tuto informaci mi také nesdělili. Portál Dluhopisy.cz pak se mnou přestal komunikovat úplně. Mimochodem, emisní podmínky píše portál Dluhopisy.cz pro emitenty sám. Později mi pouze poslal informační papír, že podal trestní oznámení (po měsíci a půl od mého upozornění) s tím, že se k němu můžeme přidat. Po portálu Dluhopisy.cz jsem chtěl originální text trestního oznámení, když se mám k něčemu připojit, rád bych věděl, k čemu přesně, protože v informačním letáku nebylo napsáno nic podstatného, navíc byl plný sebechvály a sebepropagace, jak to celé skvěle za nás vyřešili. Vzhledem k tomu, že mi neukázali, na koho vlastně trestní oznámení podali, jestli na jednatele společnosti, bývalého jednatele společnosti, na neznámého pachatele, nebo sami na sebe (to asi ne) a nekomunikují, tak se opět cítím portálem Dluhopisy.cz podveden, jelikož slibovali, že to celé prověří a výsledek je takový, že to udělali, aby ochránili svoje vlastní zájmy a mohli dál beztrestně manipulovat s potenciálními investory.

Od poškozených investorů máme také informace, že portál Dluhopisy.cz nemá zájem na tom, aby proběhla schůze vlastníků dluhopisů a v této věci neposkytuje součinnost. Odmítl např. na svůj web vyvěsit informaci, aby se měli poškození věřitelé možnost vzájemně propojit a domluvit na společném postupu.

Obrázek o činnosti tohoto „inzertního“ portálu si tedy udělejte sami…